Điều chỉnh Quyết định phân công nhiệm vụ cho CBGV,NV năm học 2023 - 2024 

Điều chỉnh Quyết định phân công nhiệm vụ cho CBGV,NV năm học 2023 - 2024

 

Quyết định phân công nhiệm vụ cho CBGV,NV năm học 2023 - 2024  

Quyết định phân công nhiệm vụ cho CBGV,NV năm học 2023 - 2024

Thông báo điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ tháng 3 năm học 2022-2023  

Thông báo điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ tháng 3 năm học 2022-2023

Quyết định phân công nhiệm vụ cho CBGV,NV năm học 2022 - 2023  

Quyết định phân công nhiệm vụ cho CBGV,NV năm học 2022 - 2023

Phân công nhiệm vụ cho CBGV,NV năm học 2021 - 2022  

Phân công nhiệm vụ cho CBGV,NV năm học 2021 - 2022

Phân công nhiệm vụ CBGV,NV năm học 2020 - 2021  

Phân công nhiệm vụ CBGV,NV năm học 2020 - 2021