Xuất bản thông tin

THƠI KHOA BIỂU LỚP 3 HỌC KI 1 NĂM HỌC 2012-2013

THƠI KHOA BIỂU LỚP 3 HỌC KI 1 NĂM HỌC 2012-2013


TRƯỜNG TH BÌNH DƯƠNG                          THỜI KHOÁ BIỂU  – NĂM HỌC 2012 – 2013     

                                                                 Thực hiện từ: Tuần 8 : thứ 2/ 8/ 10/  2012 

THỨ

TIẾT

K.Dung-lớp 3C1

Lan-lớp 3C2

Nhàn -lớp 3C3

   

 

  2           

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

Chào cờ

TA

Chào cờ

 

Toán

 

2

Toán

Toán

Toán

 

TD

 

3

Tập đọc

T.Việt

TD

 

Tập đọc

 

4

Kể chuyện

 

Tập đọc

 

Kể chuyện

 

5

Đạo đức

 

Kể chuyện

 

 

 

                

 

3

1

Toán

TA

TNXH

Toán

Toán

Toán

2

TNXH

TA

Toán

TV

ÂN

T.Việt

3

   MT

TD

Chính tả

TNXH

Chính tả

T.Việt

4

Chính tả

 

Tập đọc

 

Đạo đức

 

5

 

 

ÂN

 

 

 

 

 

4

1

Toán

ÂN

Toán

 

Toán

 

2

Tập đọc

Toán

LT&C

 

Tâp đọc

 

3

LT&C

T.Viêt.

Tập viết

 

Toán

 

4

Toán

 

Đạo đức

 

TA

 

5

 

 

 

 

TA

 

 

 

5

1

TNXH

TA

Toán

Thủ công

Toán

TNXH-4

2

Toán

TD

TD

TA

LT&C

T.công

3

Tập viêt

Thủ công

Chính tả

TA

TD

Toán

4

Chính tả

 

Toán

 

Tập viết

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Tin

Toán

TA

Tin

 

Toán

2

Tin

HĐNG

TA

Tin

 

Chính tả

3

Toán

SH

Toán

 

Tin

MT

4

TLV

 

TLV

 

Tin

TLV

5

 

 

Sinh hoạt

 

 

Sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

Toán

 

TA

 

2

 

 

ÂN

 

TA

 

3

 

 

TD

 

TNXH