Thông báo cam kết chất lượng GD năm học 2022 - 2023 

Thông báo cam kết chất lượng GD năm học 2022 - 2023

 

Cam kết chất lượng năm học 2021 - 2022  

Cam kết chất lượng năm học 2021 - 2022

Công khai chất lượng cuối năm học 2020 - 2021  

Công khai chất lượng cuối năm học 2020 - 2021

Công khai chất lượng giáo dục đầu năm hoc  

Công khai chất lượng giáo dục đầu năm học 2020- 2021

Tổng hợp xếp loại chất lượng giáo dục năm học 2019-2020  

Tổng hợp xếp loại chất lượng giáo dục năm học 2019-2020