THƠI KHOA BIEU LỚP 4 HOC KI 1 NĂM HỌC 2012-2013


 TRƯỜNG TH BÌNH DƯƠNG                     THỜI KHOÁ BIỂU  – NĂM HỌC 2011 – 2012     

                                                       Thực hiện từ: Tuần 8 : thứ 2/ 8/ 10/  2012

THỨ

TIẾT

Liên-lớp 4D1

Ng Dung- lớp 4D2

Nhàn - lớp 4D3

Ngọc - lớp 4D4

 

 

2

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

Chào cờ

Đạo đức

Chào cờ

KH

 

Toán

 

Toán

2

Toán

Địa lý

TA

Toán

 

KH

 

Tập đọc

3

Tập đọc

K.học

TA

Tập đọc

 

Tập đọc

 

Chính tả

4

Chính tả

 

KH

Chính tả

 

Chính tả

 

KH

5

Lịch sử

 

 

 

 

Đạo đức

 

Đạo đức

 

 

3

1

Toán

K.học

 

Toán

TA

Toán

 

Toán

2

LT&C

TD

 

LT&C

TA

LT&C

 

ÂN

3

TV

TA

Tin

Kể chuyện

KH

ÂN

 

LT&C

4

KT

 

Tin

TD

 

K.chuyện

 

K.chuyện

5

 

 

 

Đạo đức

 

 

 

Lsử

 

 

4

1

Toán

Tin

 

Toán

 

Toán

 

Toán

2

KC

Tin

 

Tập đọc

 

Tập đọc

 

Tập đọc

3

Tập đọc

TA

 

MT

 

TLV

Tin

MT-5

4

ÂN

 

 

TLV

 

Địa lý

Tin

TA

5

 

 

 

LSử

 

Kỹ thuật

 

TA

 

 

5

1

Toán

Toán

 

Toán

 

TD

TA

Toán

2

TLV

TV

 

LT&C

 

Toán

TA

TLV

3

TA

HĐNG

 

ÂN

Tin

TA

KH

LT&C

4

TA

 

 

Địa lý

Tin

TA

 

TD

5

 

 

 

Toán

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Toán

TD

 

Toán

 

Toán

 

Toán

2

LT&C

Toán

 

TLV

 

TD

 

TLV

3

MT

SH

 

TD

 

LT&C

 

Địa lý

4

TLV

 

 

Kỹ thuật

 

TLV

 

TD

5

 

 

 

Sinh hoạt

 

SH

 

Sinh hoạt

 

 

 

7

1

  

 

TA

 

Toán

 

Toán

 

2

 

 

TA

 

T.Việt

 

T.Việt

 

3

 

 

TV

 

LSử

 

Kỹ thuật