Asset Publisher

THỜI KHOA BIỂU LỚP 2 HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2012-2013

THỜI KHOA BIỂU LỚP 2 HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2012-2013


TRƯỜNG TH BÌNH DƯƠNG                            THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2012 – 2013     

                                                                 Thực hiện từ: Tuần 8 : thứ 2/ 8/ 10/  2012

 

THỨ

TIẾT

Nga-lớp 2B1

Thắm-lớp 2B2:

Quyên-lớp 2B3

VDung-lớp 2B4

 

 

2

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

Chào cờ

Toán

Chào cờ

Toán

Toán

Toán

Toán

Đạo đức

2

Tập đọc

TD

Toán

TA

Tập đọc

T.việt

Tập đọc

TNXH

3

Tập đọc

T.Việt

Tập đọc

TA

Tập đọc

Toán

Tập đọc

Toán

4

Toán

 

Tập đọc

 

Đạo đức

 

Kể chuyện

 

5

Đạo đức

 

ÂN

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Toán

Tin

Toán

 

TD

 

Toán

Toán

2

Kể chuyện

Tin

Kể chuyện

 

Toán

 

Chính tả

TV

3

Chính tả

TA(T)

Đạo đức

 

Kể chuyện

 

TA

TV

4

Thủ công

 

Chính tả

 

Chính tả

 

TA

 

5

 

 

 

 

Tviệt

 

 

 

 

 

4

1

MT

MT

Toán

 

TNXH

TA

Toán

Toán

2

Toán

Toán

Tập đọc

 

Tcông

TA

Tập đọc

T Việt

3

Tập đọc

TA

LT&C

 

Toán

HĐNG

LT&C

Mt

4

TV

 

MT

 

 

TD

 

5

 

 

TNXH

 

LT&C

 

 

 

 

 

5

1

Toán

TV

Toán

 

Toán

 

Toán

MT

2

LT&C

Toán

Chính tả

 

Tập viết

 

Tập viết

Thủ công

3

Tập viết

TV

T viết

Tin

ÂN

 

Chính tả

HĐNG

4

TD

 

Thủ công

Tin

MT

 

Toán

 

5

 

 

TD

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Toán

ÂN

Toán

Toán

TD

 

Toán

Toán

2

Chính tả

TNXH

TD

T.Việt

Toán

 

TLV

T Việt

3

TLV

   HĐNG

TLV

T Việt

Chính tả

 

TD

SH

4

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

TLV

 

ÂN

 

5

 

 

 

 

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

Toán

 

 

 

 

 

2

 

 

Tiếng việt

 

 

 

 

 

3

 

 

HĐNG