Asset Publisher

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1 NĂM HỌC 2013 -2014

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1 NĂM HỌC 2013 -2014


 

TRƯỜNG TH BÌNH DƯƠNG

  

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1 NĂM HỌC 2013 -2014

Thực hiện từ: Tuần 4: thứ 2 ngày 9/9/2013

                                            

THỨ

TIẾT

LỚP 1A1

LỚP 1A2

LỚP 1A3

LỚP 1A4

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

Học vần

TV-b2

TV-b2

Học vần

 

Học vần

Học vần

TV-b2

2

Học vần

TV-b2

TV-b2

Học vần

 

Học vần

Học vần

TV-b2

3

Toán

MT-b2

Toán –b2

Toán

 

TA

Toán

Toán-b2

4

Đ.đức

 

 

Â. nhạc

 

TA

ÂN

 

5

 

 

 

 

 

Toán

 

 

3

1

Thể dục

TA

 

Học vần

 

TD

TA

Đ.đức

2

Học vần

TA

 

Học vần

 

Học vần

TA

TNXH

3

Học vần

ÂN

 

Toán-b2

 

Học vần

Học vần

T.công

4

Toán

 

 

Đạo Đức

 

Đ.đức

Học vần

 

5

 

 

 

MT

 

TNXH

 

 

4

1

Học vần

TV-b2

 

Toán

ÂN

Học vần

Học vần

Toán

2

Học vần

TV-b2

 

Học vần

TV-b2

Học vần

Học vần

TV-b2

3

MT

Toán-b2

 

học vần

HĐNG

Thủ công

MT-b2

TV-b2

4

Toán

 

 

TV-b2

 

Toán

HĐNG

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

Học vần

TV-b2

 

T. công

 

Học vần

Học vần

TV-b2

2

Học vần

TV-b2

 

TD

 

Học vần

Học vần

TV-b2

3

Toán

Toán-b2

 

Học vần

 

MT

TD

ÂN-b2

4

TNXH

 

 

Học vần

 

Toán

Toán

 

5

 

 

 

Toán

 

 

 

 

6

1

Học vần

TV-b2

TA

Học vần

 

Học vần

Học vần

Toán

2

Học vần

HĐNG

TA

Học vần

 

Học vần

Học vần

Toán-b2

3

Toán-b2

T.công

TV-b2

Toán

 

Toán

MT

TV-b2

4

SH

 

 

SH

 

SH

SH

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Toán-b2

 

TV-b2

 

 

 

2

 

 

TNXH

 

TV-b2

 

 

 

3

 

 

HĐNG

 

Toán-b2