Asset Publisher

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1 HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2012-2013

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1 HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2012-2013


 TRƯỜNG TH BÌNH DƯƠNG                THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2012 – 2013      

                                                                           Thực hiện từ: Tuần 8 : thứ 2/ 8/ 10/  2012 

THỨ

TIẾT

Nhung-lớp 1A1 

Hằng –lớp 1A2

Xường-lớp 1A3

Liệu-lớp 1A4

 

 

2

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

Chào cờ

ÂN

 

HV-TĐ

 

HV-TĐ

HV-TĐ

T.việt

2

HV-TĐ

Toán

 

HV-TĐ

 

HV-TĐ

HV-TĐ

Tiếng việt

3

HV-TĐ

TV

 

TOÁN

 

 N

Toán

MT

4

Toán

 

 

Toán

 

Toán

Toán

 

5

 

 

 

 

 

Đạo đức

 

 

 

 

3

1

Đạo đức

Toán

 

Đạo đức

 

HV-TV

TA

Toán-b2

2

TNXH

TV

 

T công

 

HV-CT

TA

T.việt-b2

3

Học vần

MTB2

 

HV-TV

 

Toán

HV-TV

TD

4

Học vần

 

 

HV-CT

 

TNXH

HV-CT

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Toán

Toán

TA

HV-TĐ

 

Toán

HV-TĐ

THXH

2

HV-TĐ

TV

TA

HV-TĐ

 

TD

HV-TĐ

Đạo đức

3

HV-TĐ

HĐNG

TNXH

Toán

 

HV-TĐ

AN

Toán

4

TD

 

 

ÂN

 

HV-TĐ

Toán

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

HV-TĐ

Tin

Tin

HV-TĐ

 

HV-TĐ

T.công

Toán

2

HV-TĐ

Tin

Tin

HV-TĐ

 

HV-TĐ

Toán

T.việt

3

Toán

TV

 

Toán

 

Toán

HV-TĐ

HĐNG

4

T.công

 

 

MT

 

Toán-b2

HV-TĐ

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Toán

TA

HĐNG

HV(TV)-CT

TA

HV(TV)-CT

Toán

Toán-b2

2

H vần

TA

TV-B2

HV(TV)-KC

TA

HV(TV)-KC

MT

T.việt-b2

3

H vần

MT

Toán-b2

Toán

Thủ công

MT

HV(TV)-CT

SH

4

SH

 

 

Sinh hoạt

 

SH

HV(TV)-KC

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

TV-b2

 

Toán-b2

 

 

 

2

 

 

Toán-b2

 

TV-b2

 

 

 

3

 

 

TD

 

TV-b2