Asset Publisher

Lịch công tác tháng 9 năm 2014

Lịch công tác tháng 9 năm 2014


   PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH DƯƠNG

 

               Số: 48 /CT- Tr TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Đông Triều, ngày 04 tháng 9 năm 2014

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2014

           

* Nhiệm vụ trọng tâm:

        

  1. Ổn định nề nếp dạy và học, công tác tổ chức trường lớp, giáo viên;      

  2. Tổ chức lễ khai giảng năm học mới;

 3. Khảo sát chất lượng học sinh khối 2-5;

 4. Hội thảo thống nhất phương pháp giảng dạy ở các tổ khối;  

 5. Họp cha mẹ học sinh các lớp;    

6. Đăng ký thi đua, xây dựng kế hoạch, duyệt kế hoạch năm học.

 

* Nội dung cụ thể

 

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

1/9-4/9

Chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới

Các bộ phận

05/9

Khai giảng năm học 2014 – 2015

CBGV và học sinh

6/9

Báo cáo tình hình sau khai giảng cho bộ phận Tổng hợp – Thi đua Phòng GD

Ban giám hiệu

7/9

Chuẩn bị, duyệt đề KSCL đầu năm học

Toàn Hội đồng

Bộ phận CM

09/9

 Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm học

Bộ phận CM, GV

và h/s khối 2-5

11/9

 Họp Ban đại diện CMHS các lớp

BGH+

Đại diện CMHS

12-19/9

Xây dựng dự thảo kế hoạch năm học

BGH

12/9

Hội nghị cấp tổ

Đăng kí thi đua đầu năm học

Các tổ, BGH

13/9

Tổ chức họp CMHS các lớp

GVCN các lớp

16-20/9

Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch năm học của trường

 Duyệt kế hoạch năm học cùng Phòng GD

BGH + CĐ+ TPT đội

21-30/9

Các tổ khối tổ chức hội thảo, giảng dạy thống nhất phương pháp

BGH, GVdự thi

Các giáo viên

26-30/9

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị CB,VC,LĐ theo lịch của Phòng GD&ĐT

BGH, Công đoàn

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Các bộ phận (t/h);

- Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Điệp